iskonski, nepozajmljeni, neste?eni život.

Posted Aug 06, 2011 by Borislav Subotin in Worship of True God

Maranatha Media Note: This article addresses the quote from Desire of Ages about Christ having Life Original, Unborrowed and Underived.


"U Hristu je iskonski, nepozajmljeni, neste?eni život." DA 530

Mnogi veruju da je ovim citatom sestra White htela da kaže, da Isus nije primio život od nikoga i da je istim promenila pravac crkve štampaju?i ga u knjizi "?ežnja vekova". Ipak, Biblija jasno u?i da "kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi" Jovan 5, 26. Onda, šta je sestra White htela da kaže kad je napisala da je u Isusu "iskonski, nepozajmljeni, neste?eni" život? Da bi odgovorili na ovo pitanje posluži?emo se sa klju?em koji nam omogu?uje da razumemo njene spise:

"Sama Svedo?anstva ?e biti klju? koji ?e objasniti date poruke, kao što  je jedan stih objašnjen kroz drugi" 1SM 42

The testimonies themselves will be the key that will explain the messages given, as scripture is explained by scripture"

Da pogledamo sada kontekst citata kao što je originalno bio obljavljen u ?asopisu "Znaci vremena", 8 Aprila 1897:

"U Njoj beše život, i život beše videlo ljudima". Ono što je ovde .......... nije fizi?ki život, nego besmrtnost, život koji je isklju?ivo Božja svojina. Re?, Koja je bila sa Bogom i koja je bila Bog, ima taj život. Fizi?ki život jeste nešto što svaki .......prima. On nije ve?ni ili besmrtni; jer ga Bog, životodavac, uzima nazad. ?ovek nema kontrolu nad svojim životom. Ali Hristov život je bio nepozajmljeni. Niko ne može uzeti taj život od Njega. "..................." rekao je On. U Njemu je bio iskonski, nepozajmljeni, neste?eni život. Taj život se ne nalazi u ?oveku putem nasle?a. On ga može imati samo kroz Hrista. On ga ne može zaraditi, nego mu je dat kao besplatni dar ako veruje u Hrista kao svog li?nog Spasitelja." ST April 8, 1897 (1 SM 297)

"In him was life; and the life was the light of men" (John 1:4). It is not physical life that is here specified, but immortality, the life which is exclusively the property of God. The Word, who was with God, and who was God, had this life. Physical life is something which each individual receives. It is not eternal or immortal; for God, the Life-giver, takes it again. Man has no control over his life. But the life of Christ was unborrowed. No one can take this life from Him. "I lay it down of myself" (John 10:18), He said. In Him was life, original, unborrowed, underived. This life is not inherent in man. He can possess it only through Christ. He cannot earn it; it is given him as a free gift if he will believe in Christ as His personal Saviour.

Šta možemo nau?iti od ovog citata?

1. "iskonski, nepozajmljeni, neste?eni život" jeste isklju?ivo svojina Boga.

2. Isus Hristos ima taj život.

3. ?ovek nema u sebi "iskonski, nepozajmljeni, neste?eni život" putem nasle?a.

4. ?ovek može imati taj život kroz Hrista kao dar ako veruje u Njega.

Iz konteksta ovog citata možemo da vidimo da se"iskonski, nepozajmljeni, neste?eni život" može primiti. Kad jedan ?ovek primi taj život tada možemo o njemu re?i da je u njemu "iskonski, nepozajmljeni, neste?eni život" ali da li ?e to da zna?i da taj ?ovek nema po?etka? Sigurno da ne. Jasno je da sestra White u ovom citatu pravi razliku izme?u dva razli?ita života, jedan koji je besmrtan i drugi koji je smrtan. Onaj koji ima besmrtnost ima u sebi "iskonski, nepozajmljeni, neste?eni život" ali to ne zna?i da nema po?etka nego da je u njemu božanski život koji je besmrtan, koji nema svršetka.

Isus, za razliku od ?oveka, ima taj život putem nasle?a. On ga je nasledio od Oca putem ro?enja. Ovaj zaklju?ak je u saglasnosti sa jovanom 5, 26 gde je naš Gospod li?no potvrdio da je primio život od Svoga Oca. Kakav je život mogao primiti od Svog Oca? O?ito, božanski život, besmrtnost, život koji je isklju?ivo svojina Boga, "iskonski, nepozajmljeni, neste?eni". Ellen White:

"Hristos je sve primio od Boga, ali je uzeo da bi dao. Tako u nebeskim dvorovima u svojoj službi za sva stvorena bi?a: kroz ljubljenog Sina O?ev život izliva se na sve; a preko Sina život se vra?a, u hvali i radosnoj službi, kao plima ljubavi, velikom Izvoru svega.) I tako kroz Hrista krug dobro?instava se zatvara, predstavljaju?i karakter velikog Darodavca – zakon života" DA 21

Iz ovog citata vidimo da je Bog Otac izvor života. Isus je sve primio od Oca uklju?uju?i i život (Jovan, 5, 26) ali je primio da bi dao. Kroz Sina, O?ev život se izliva na sva stvorena bi?a. Koji je taj život? Jasno, "iskonski, nepozajmljeni, neste?eni život". Evo u produžetku još nekoliko nadahnutih citata koji nam još više otkrivaju ovu istinu.

"Kao što si Mu dao vlast nad svakim telom da svemu što si Mu dao da život ve?ni (besmrtnost)" Jovan 17, 2

"'Ja Sam Put, Istina i Život', rekao je Isus, 'niko ne dolazi Ocu do preko Mene'. Hristos je .......sa silom da da život svakom stvorenju" RH April 5, 1906

"Ako se pokajemo zbog našeg bezakonja i primimo Hrista kao Životodavca... mi postajemo jedno s Njime i naša volja je u saglasnosti sa božasnkom voljom. Mi postajemo sau?esnici u Hristovom životu koji je ve?ni. Mi .... besmrtnost od Boga primaju?i Hristov život, jer u Hristu živi sva punina Božanstva telesno. Taj život je .........

 

If we repent of our transgression, and receive Christ as the Life-giver, . . . we become one with Him, and our will is brought into harmony with the divine will. We become partakers of the life of Christ, which is eternal. We derive immortality from God by receiving the life of Christ, for in Christ dwells all the fulness of the Godhead bodily. This life is the mystical union and cooperation of the divine with the human.  {Mar 302.5}

Christ became one flesh with us, in order that we might become one spirit with Him. It is by virtue of this union that we are to come forth from the grave--not merely as a manifestation of the power of Christ, but because, through faith, His life has become ours. Those who see Christ in His true character, and receive Him into the heart, have everlasting life. It is through the Spirit that Christ dwells in us; and the Spirit of God, received into the heart by faith, is the beginning of the life eternal.  {Mar 30

 

God has sent his Son to communicate his own life to humanity. Christ declares, "I live by the Father," my life and his being one." HM June 1, 1897