Matej 3, 16,17

Posted Aug 08, 2011 by Borislav Subotin in Worship of True God

Maranatha Media Note: A Study on Matthew 3:16,17 and the Baptism of Jesus in Serbian


Matej 3, 16,17

by Dejan Andov and Borislav Subotin

 

Pitanje: Nije li Isusovo krštenje nepobitan dokaz da postoje tri božanska bi?a ili Trojstvo?

 

Odgovor: Da pro?itamo najpre stihove koji govore o ovom doga?aju, Isusovom krštenju:

"I krstivši se Isus izi?e odmah iz vode; i gle, otvoriše Mu se nebesa, i vide Duha Božjeg gde silazi kao golub i do?e na Njega. I gle, glas s neba koji govori: Ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji." Matej 3, 16,17

Ovi stihovi govore jasno o najmanje dva bi?a, Isus i Onaj ?iji glas se ?uo s neba. To je jasno, Bog Otac. Ko je Isus prema re?ima Boga Oca? Njegov Sin ljubazni. Ova izjava je dovoljan dokaz da je u?enje o Trojstvu poglešno, jer to u?enje odbacuje ideju da je Isus Sin Božji.

Ali šta je sa Svetim Duhom? Da li ovi stihovi kažu da je On druga osoba, bi?e odvojeno od Oca i Sina? Postoje dve stvari koje možemo videti iz ovih stihova:

1. Duh je nazvan: "Duh Božji".

2. Duh je sišao u obliku goluba.

1. Duh je nazvan "Duh Božji". Izraz "Duh Božji", pokazuje da Sveti Duh pripada nekome. On pripada Bogu, On je Duh Božji, a ne neko drugo bi?e odvojena od Njega. Biblija i Duh Proroštva to jasno kažu:

"... Duh Božji dizaše se nad vodom" 1 Moj. 1, 2

"Kuda bih otišao od duha Tvog, i od prisustva Tvog kuda bih pobegao? Da iza?em na nebo, Ti si onde. Da si?em u pakao, onde si." Ps. 139, 7.8 (Duh je ovde nazvan "prisustvo" Boga)

"Nemoj me odvrgnuti od lica svog, i Svetog Duha svog nemoj uzeti od mene." Ps. 51, 11

"Duh Božji stvorio me je, i dah Svemogu?ega dao mi je život." Jov 33, 4 (Duh je nazvan "dah Svemogu?ega", t.e. Boga)

"I ne ožaloš?avajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zape?a?eni za dan izbavljenja." Ef. 4, 30

"A kad do?e utešitelj, koga ?u vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On ?e svedo?iti za mene." Jovan 15, 26 (Duh "izlazi od Oca").

"Sveti Duh je slobodni, aktivni i nezavisni agent. Bog neba koristi Svoj Duh kako Mu je volja..." RH 5 Maj 1896

"Božja rije? - istina - sredstvo je preko kojega Gospod ispoljava svoj Duh i silu" AA 519

"Bez Svetog Duha, bez daha Božjeg, savest je umrtvljena a duhovni život se gasi i nestaje." (4 BC 1166)

"Bog nam govori posredstvom prirode i otkrivena, svojim provi?enjem i uticajem svog Duha." SC 93

"Daju?i nam svoj Duh, Bog nam daje samog Sebe, pretvaraju?i se u izvor božanskog dejstva da bi podario zdravlje i život svetu" 7T 273

Dalje, Biblija jasno u?i da je Otac pomazao Svog Sina, svojim Duhom a ne nekom drugom osobom:

"Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre glasove krotkima, posla me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da ?e im se otvoriti tamnica." Isaija 61, 1

"Evo sluge mog, koga podupirem, izabranika mog, koji je mio duši mojoj; metnu?u Duh svoj na Njega, sud narodima javlja?e." Isaija 42, 1

"Ali ?e iza?i šibljika iz stabla Jesejevog, i izdanak iz korena njegovog izniknu?e. I na Njemu ?e po?ivati Duh Gospodnji, duh mudrosti i razuma, duh saveta i sile, duh znanja i straha Gospodnjeg." Isaija 11, 1.2

"... Isusa iz Nazareta kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i silom, koji pro?e ?ine?i dobro i isceljuju?i sve koje ?avo beše nadvladao; jer Bog beše s njim." Dela 10, 38

Duh proroštva:

"Otac je dao svome Sinu svoga Duha bez mere" GC 477

"Isus je hteo da utisne u njima misao da daju?i im svoj Sveti Duh, On im je dao slavu koju je Otac dao Njemu, kako bi On i Njegov narod bili jedno u Boga." ST 3 Oct. 1892

2. Duh je sišao u obliku goluba. Je li to dokaz da je Duh osoba? Osim ovog simbola, Sveti Duh je prikazan u Bibliji i kroz druge simbole, kao što su ulje, voda, vjetar, vatra, itd. ali nikada kao osoba.

Da pogledamo dalje nekoliko citata Duha Proroštva. Ako je Ellen White verovala u trojstvo, kao što tvrde današnji teolozi, onda Isusovo krštenje je svakako sjajna prilika da bi izrazila to verovanje:

"An?eli nisu nikada ranije ?uli takvu molitvu kakvu je Hristos dao na svom krštenju i bili su spremni da budu nosioci poruke od Oca Njegovome Sinu. Ali ne, direktno od Oca izlazi svetlost Njegove slave. Nebesa se otvoriše i zraci slave spuštile su se na Božjeg Sina i uzele su formu goluba, sli?an sjajnom zlatu. Ova forma goluba je bila simbol Hristove poniznosti i krotosti..." 2SP 60.61

"Pošto je bio kršten, Hristos je kleknuo na obali Jordana; nikada ranije nebo nije ?ulo takvu molitvu kakva je izašla iz Njegovih božanskih usta. Hristos je uzeo našu prirodu na Sebe. Božja slava, u obliku zlatnog goluba, zaustavila se na Njega i iz beskna?ne slave ?ule su se slede?e re?i: "Ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji" Te 284

"Dok se molio, Božja slava u liku jasnog goluba, zaustavio se na Njega i iz visine neba ?uo se glas Beskona?nog: "Ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji" GCB 4 April, 1901

"Nikada ranije an?eli nisu ?uli takvu molitvu. Oni su žarko želeli da svom voljenom Zapovedniku donesu vest ohrabrenja i utehe. Ali ne – sam Otac ?e odgovoriti na molbu svoga Sina. Durektno sa prestola izlaze zraci Njegove slave. Nebesa su se otvorila i na Spasiteljevu glavu sišla je naj?istija svetlost u obliku goluba – prikladan znak Onoga koji je ponizan i krotak.

Od ogromnog mnoštva na Jordanu, malo njih, osim Jovana, raspoznalo je ovo nebesko vi?enje. Ipak, sve?ana ozbiljnost božanskog Prisustva po?ivala je nad okupljenima. Narod je stajao i u tišini posmatrao Hrista. Njegova prilika kupala se u svetlosti koja ve?no okružava Božji presto. Njegovo podignuto lice bilo je proslavljeno, što nikada ranije nisu videli na ?ovekovom licu. Sa otvorenih nebesa ?uo se glas kako govori: "Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji." DA 112

U ovim citatima Ellen White jasno kaže da Duh koji je sišao na Isusa je "slava Božja", koja izlazi "direktno s prestola" Božjeg ili drugim re?ima, iz Njegovog bi?a. One se slažu sa ostalim svedo?anstvima u kojim kaže da je Bog, dok sedi na svom nebesnom prestolu, istovremeno svuda prisutan kroz svoj Sveti Duh:

"Nama je neshvatljiva Božja uzvišenost. "Presto je Gospodnji na nebesima" Ps. 11, 4. Ali On je svojim Duhom svuda prisutan. On sve ta?no zna i li?no vodi ra?una o svim delima svoje ruke... "Kuda bih otišao od Duha Tvog, i od prisustva Tvog kuda bih pobegao? Da iza?em na nebo, Ti si onde. Da si?em u pakao, onde si" Ed 131

Na kraju, možemo zaklju?iti da nam Isusovo krštenje potvr?uje da postoji Bog Otac, Njegov Sin i Sveti Duh, ali ne i da su oni tri odvojena bi?a, koja zajedno sa?injavaju jednog Boga ili Trojstvo.