Maranatha Media

Gyidie Akwantuo

Download
Downloads 115
Added Jul 21, 2022

Apam mmienu no asɛmti a yɛbɛte aseɛ no yɛ asɛmpa no a yɛbɛte aseɛ na yɛakenkan twerɛsɛm no wɔ nhyehyɛe a ɛteɛ mu no fa a ɛho hia. Saa nwoma yi de asɛm yi ba wɔ ɔkwan a ɛyɛ mmerɛ so na ama yɛate saa asɛm yi ase.

          Adwenemu naayɛ pii wɔ apam ahoroɔ no ho asɛm no ho esiane nteaseɛ a ɛnteɛ a ɛkɔɔ so wɔ Kristosom mu mfeɛ haha pii akyi nti.

          Apam ahoroɔ no a ɛyɛ mmerɛ no da adi wɔ Abraham asetena mu na yei na Paulo ka kyerɛ yɛn wɔ Galatifoɔ nwoma no mu.

          Ɛfiri sɛ wɔatwerɛ sɛ Abraham woo mmabarima mmienu, baako firi akoa mu, na ɔbaako nso firi ɔdehyeɛ mu. Na deɛ ɔfiri akoa no mu no, wɔwoo no sɛdeɛ ɔhonam teɛ, na ɔbaako no nso firi ɔdehyeɛ no mu, ɛnam bɔhyɛ a nneɛma yɛ sɛnkyerɛnneɛ so deɛ. Efisɛ sɛ yeinom yɛ apam mmienu ………..(Galatifoɔ 4:22-24).