Maranatha Media

DA LI JE ISUS BOG?

Posted Aug 06, 2011 by Borislav Subotin in The Son of God
4,662 Hits

Maranatha Media Note: We are pleased to have some Study materials available in Serbian. This study speaks about the Divinity of Christ and whether He is truly the Son of God.

 


Od samog trenutka kad sam javno izjavio da ne vjerujem u doktrinu Trojstva mnogi su došli kod mene s pitanjem: "Da li je Isus Bog?"

 

Moj kratki odgovor na ovo pitanje je: DA i NE!

Svakako, za mnoge je moj odgovor besmislen, kako može biti Bog, a ipak da ne bude Bog.

Prije nekoliko mjeseca pronašao sam jedan citat sestre White, u kome ona kaže istu stvar: Isus jeste Bog, ali ipak nije Bog. Evo citata:

"Gospod Isus Hristos, jedinoro?eni Sin Božji, jeste uistinu Bog u beskona?nosti, ali ne i u li?nosti "(UL 367)

Što to zna?i? Kako može Isus biti Bog u beskona?nosti, a ipak ne biti Bog u li?nosti?

Da vidimo najpre šta zna?i biti "Bog u beskona?nosti".

Re? "beskona?nost" zna?i "beskona?an, koji nema granice ili ograni?enja, beskrajan, vrlo velik" (Prakti?ni re?nik Rumunskog jezika, str 161)

Dakle, re? "beskona?nost" zna?i "bezgrani?an, neograni?en."

Da li je Isus Hristos beskona?an u svojoj prirodi? Božja re? jasno kaže:

"Jer u Njemu stanuje sva punina božanstva" Col. 2, 9

Izraz "sva punina božanstva" ozna?ava da je Isus potpuno božansko bi?e koje poseduje sve božanske osobine. Drugim rije?ima, On je beskona?an u ljubavi, snazi, znanju, prisutnosti itd..

Ellen White je napisala: "...Na?injena je savršena žrtva, jer je Bog tako ljubio svijet, da je dao svoga jedinorodnoga Sina" - ne sina stvorenog, kao što su an?eli, niti sina usvojenog, kao što je grešnik kome je oprošteno, nego Sina ro?enog prema jasnoj O?evoj slici i u svoj svetlosti veli?anstva, Jedan koji je jednak Bogu u autoritetu, ......i božanskom savršenstvu. U Njemu je stanovala sva punina božanstva tjelesno." (ST, 30 Maja 1895)

A complete offering has been made; for "God so loved the world, that he gave his only-begotten Son,"-- not a son by creation, as were the angels, nor a son by adoption, as is the forgiven sinner, but a Son begotten in the express image of the Father's person, and in all the brightness of his majesty and glory, one equal with God in authority, dignity, and divine perfection. In him dwelt all the fullness of the Godhead bodily.  {ST, May 30, 1895 par. 3}

Ovdje nam sestra White kaže da je Isus Hristos "jednak Ocu u autoritetu, dostojanstvu i božanskom savršenstvu" i pošto je Otac beskona?an u svim ovim aspektima zna?i da je i Sin beskona?an u njima.

To zna?i da je Isus Hristos u potpunosti Bog u Svojoj prirodi, jer samo božanska priroda je beskona?na. Isus Hristos jeste beskona?no božansko bi?e ili Bog u beskona?nosti.

Ali, ko je Isus Hristos u Svojoj li?nosti? Vidjeli smo u citatu gore da On nije Bog u li?nosti. Ko je onda On u li?nosti i ko je Bog u li?nosti? U 8 svedo?anstvu imamo citat koji nam daje jasan odgovor na ovo pitanje:

„Sveto Pismo jasno ukazuje na srodstvo izme?u Boga i Hrista i isto tako jasno predo?ava li?nost i osobitost i Jednog i Drugog... Bog je Otac Hristov; Hristos je Sin Božji" 8T 268

Dakle, prema re?ima sestre White, u Bibliji su nam vrlo jasno otkrivene li?nosti Boga i Hrista. Ona kaže da je Bog Otac Bog u li?nosti. Isus Hristos u Svojoj li?nosti nije Bog nego je Božji Sin. Doktrina trojstva ovde ?ini veliku grešku tvrde?i da su Otac, Sin i Sveti Duh, svi Bogovi u svojim li?nostima i time uskra?uju istinu Pisma o li?nosti Isusa kao jedinog doslovnog Božjeg Sina. Poricaju?i istinu da je Isus Božji Sin ova doktrina pori?e i istinu da je Bog Isusov Otac. Jovan kaže da je to doktrina Antihrista (1 Jov. 2, 22).

Evo još jednog citata Duha proroštva koji ?e potvrditi ovo što sam rekao do sada:

"Hristos je jedno s Ocem, ali su Hristos i Bog dvije razli?ite li?nosti" (RH 1 Juna 1905)

Zaklju?ak: Biblija govori vrlo jasno o Bogu Ocu kao o "jedinom pravom Bogu" (Jov. 17, 3; Ef. 17, 3, Ef. 4, 6; 1 Jovanova 5, 20, Juda 25). On je Bog u prirodi (beskona?nosti), ali i u li?nosti; izvor života i vrhovni Gospodar svemira (1 Kor. 8, 6).

"Starac je Bog Otac. Psalmista veli: »Pre nego što se gore rodiše i sazda zemlja i vasiljena, i od veka i do veka ti si Bog." Psalam 90, 2. Onaj koji je za?etnik svega života i izvor svih zakona predsedova?e na ovome sudu." (GC 479)

“Samo Bog je predstavljen kao Veliki... On (Bog) je otkriven kao monrah svemira, spreman da uspostavi Svoje ve?no carstvo – Starac, živi Bog, Izvor svake mudrosti, Upravitelj prošlosti, Otkrovitelj budu?nosti." 16 MR 334

God alone is represented as great... He is revealed as the monarch of the universe, about to set up His everlasting kingdom--the Ancient of days, the living God, the Source of all wisdom, the Ruler of the present, the Revealer of the future.

“Kao Jehova, vrhovni Upravitelj, Bog nije mogao li?no da komunicira sa grešnim ?ovekom, ali On je tako mnogo voleo svet da je poslao Isusa u naš svet da bi otkrio Sebe" 9MR 122

As Jehovah, the supreme Ruler, God could not personally communicate with sinful men, but He so loved the world that He sent Jesus to our world as a revelation of Himself. "I

Biblija isto tako u?i veoma jasno da je Isus Hristos jedinoro?eni Sin Božji. U Svojoj prirodi On je potpuno Bog na isti na?in na koji je sin jednog ?oveka, u svojoj prirodi ljudsko bi?e. Budu?i Sin, Isus je primio od Svog Oca sve što ima: božansku prirodu, život, autoritet, snagu itd.

"Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi" Jovan 5, 26

"Jer bi volja O?eva da se u Nj useli sva punina" Kol. 1, 19

"Hristos je sve primio od Boga, ali je uzeo da bi dao. Tako u nebeskim dvorovima, u svojoj službi za sva stvorena bi?a: kroz ljubljenog Sina O?ev život izliva se na sve; a preko Sina život se vra?a, u hvali i radosnoj službi, kao plima ljubavi, velikom Izvoru svega. I tako kroz Hrista krug dobro?instava se zatvara, predstavljaju?i karakter velikog Darodavca – zakon života." DA 21

"Bog je Otac Hristov; Hristos je Sin Božji. Hristu je bio dat uzvišen položaj. On je bio izjedna?en sa Ocem. Svi saveti Božji bili su dostupni i Njegovom Sinu" 8T 268

"Naš veliki Primer je bio uzdignut da bude jednak sa Bogom" 2T 426

"Veliki Stvoritelj je sakupio svu nebesku vojsku da u prisutnosti svih an?ela može dati posebnu ?ast svome Sinu. Sin je bio postavljen na prijesto sa Ocem, i mnoštvo an?ela se sakupilo oko Njih. Otac je tada objavio da je to bila Njegova odluka da Hristos, Njegov Sin, bude jednak sa Njim, tako da gde je On da je prisutan Njegov Sin, to je isto kao da je On Sam prisutan. Re? Sina je trebalo slušati isto kao i re? Oca.........." SR 13

The great Creator assembled the heavenly host, that He might in the presence of all the angels confer special honor upon His Son. The Son was seated on the throne with the Father, and the heavenly throng of holy angels was gathered around them. The Father then made known that it was ordained by Himself that Christ, His Son, should be equal with Himself; so that wherever was the presence of His Son, it was as His own presence. The word of the Son was to be obeyed as readily as the word of the Father. His Son He had invested with authority to command the heavenly host. Especially was His Son to work in union with Himself in the anticipated creation of the earth and every living thing that should exist upon the earth. His Son would carry out His will and His purposes but would do nothing of Himself alone. The Father's will would be fulfilled in Him." SR 14

"Neki od an?ela su sau?estvovali sa sotonom u njegovoj pobuni, a drugi su se odlu?no borili za ?ast i mudrost Božju priznaju?i autoritet Njegovog Sina. Tako je me?u an?elima izbio sukob. Težnja sotone i njegovih sau?esnika bila je da se izmeni Božja vladavina. Želeli su da zavire u Njegovu nedoku?ivu mudrost i da doznaju sa kakvom namerom je uzvisio Isusa i dao Mu tako neograni?enu silu i vlast. Nisu hteli da priznaju autoritet Sina." EW 146

Slava Bogu za ovu istinu!